Inwestycyjny cykl

Inwestycyjny cykl, okres od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji, który obejmuje czas wszystkich prac i czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i oddaniem określonych inwestycji do eksploatacji. Na pełny c.i. składa się czas związany z programowaniem i projektowaniem określonej inwestycji, dostawą maszyn i urządzeń, realizacją robót budowlano-montażowych, wykończeniem i rozruchem obiektów oraz oddaniem ich do eksploatacji. Ważną częścią pełnego c.i. jest cykl realizacji inwestycji zwany też, cyklem budowlanym, liczony od rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na placu budowy do ich zakończenia i oddania gotowych inwestycji do eksploatacji. W okresie c.i. ponoszone są nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej na przygotowanie, realizację i oddanie gotowego obiektu do eksploatacji, które nie przynoszą natychmiastowych efektów produkcyjnych i usługowych. Są to tzw. nakłady zamrożone. Największe skupienie i zamrożenie tych nakładów występuje w cyklu budowlanym, czyli w okresie robót budowlanych, montażowych, związanych z rozruchem inwestycji oraz oddaniem jej do eksploatacji. Stąd też istotnym problemem gospodarczym i społecznym jest skrócenie cykli realizacji inwestycji, bowiem im są one krótsze, tym mniejsze jest: zamrożenie nakładów w niezakończonym budownictwie (inwestycji zamrożenie), opóźnienie przewidzianych efektów produkcyjnych i usługowych oraz opóźnienie we wdrażaniu postępu technicznego do gospodarki. Długie c.i. powodują wzrost kosztów inwestycji i zamrożenia nakładów inwestycyjnych w niezakończonym budownictwie, hamują postęp techniczny w gospodarce, zmniejszają przyrost produkcji i dochodu narodowego oraz efektywność ponoszonych na inwestycje nakładów gospodarczych. Długość cykli realizacji inwestycji zależy od wielkości i charakteru inwestycji oraz sprawnego działania uczestników procesu inwestycyjnego (inwestorów, biur projektowych, dostawców maszyn i urządzeń, przedsiębiorstw budowlano-montażowych). Średnie cykle realizacji inwestycji (zadań inwestycyjnych) wynoszą obecnie w Polsce ok. 3 lat; w przemyśle ok. 3,5 roku, w budownictwie mieszkaniowym 1 szkolnym ok. 2 lata, w budownictwie obiektów służby zdrowia ok. 2,5 roku itd. Cykle te nie obejmują okresów doprowadzenia do pełnej zdolności produkcyjnej w zakładach przemysłowych, które wynoszą średnio w Polsce 2—3 lata. Cykle realizacji inwestycji w Polsce, mimo stałego ich skracania, są jeszcze zbyt długie, dlatego też głównym celem doskonalenia działalności inwestycyjnej jest dalsze, znaczne skrócenie c.i.

Możesz również polubić…