Miesięczne Archiwum: wrzesień 2017

Funkcja produkcji

Funkcja produkcji

Funkcja produkcji, funkcja, za pomocą której opisuje się w ekonometrii zależność między produkcją a nakładami czynników produkcji. Najczęściej bierze się pod uwagę nakłady pracy żywej i majątku produkcyjnego (dwuczynnikowa f.p.). Wielkość produkcji mierzy się...

Fundusz postępu techniczno-ekonomicznego

Fundusz postępu techniczno-ekonomicznego

Fundusz postępu techniczno-ekonomicznego utworzony został w 1963; jest ważnym instrumentem pobudzającym do wprowadzania postępu technicznego i organizacyjno-ekonomicznego. F.P.T.-E. przeznaczony jest na finansowanie: 1. niektórych prac związanych z rozwojem techniki; 2. niektórych prac badawczych, warunkujących...

Fundusze zjednoczeń

Fundusze zjednoczeń

Fundusze zjednoczeń – fundusze celowe, przeznaczone głównie na finansowanie ważniejszych przedsięwzięć rozwojowych w zjednoczeniu, wspólnych przedsięwzięć przedsiębiorstw zgrupowanych w zjednoczeniu i przedsiębiorstw będących uczestnikami porozumienia branżowego, oraz fundusze rezerwowe. Tworzenie f.z. jest konsekwencją faktu,...

Fundusze pozabudżetowe

Fundusze pozabudżetowe

Fundusze pozabudżetowe, zasoby pieniężne; 1. gromadzone w trybie przejmowania dochodów z określonych źródeł; 2. rozdzielane na określone zadania; 3. wyodrębnione z ogólnej masy zasobów reprezentujących budżet państwa, służących do realizacji całokształtu zadań państwa. Treść...

Fundusz amortyzacyjny

Fundusz amortyzacyjny

Fundusz amortyzacyjny, wyodrębnione środki pieniężne, przeznaczone na finansowanie reprodukcji środków trwałych. Źródłem jego pochodzenia jest część przychodów pieniężnych, która odpowiada kosztom własnym reprezentującym zużycie fizyczne i moralne (ekonomiczne) obiektów majątku trwałego. Poziom zużycia jest...

Franko

Franko

Franko, klauzula parytetu frachtowego lub baza cen, przy której ustalone jest miejsce, do jakiego koszty i ryzyko ponosi sprzedający, np. f. wagon stacja załadowania, f. wagon stacja przeznaczenia, f. granica. Przyjęta w Polsce formuła...

Finansowy system przedsiębiorstw socjalistycznych

Finansowy system przedsiębiorstw socjalistycznych

Finansowy system przedsiębiorstw socjalistycznych, zespół norm prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie ich gospodarki finansowej; w s.f.p.s. sprecyzowane są następujące zasady: 1. realizacji pieniężnych przychodów (podmiot gromadzący, tytuł ich powstania oraz formy pobierania); 2. wydatkowania...

Fetyszyzm towarowy

Fetyszyzm towarowy

Fetyszyzm towarowy, polega na tym, że w warunkach gospodarki towarowej opartej na prywatnej własności środków produkcji stosunki społeczne między producentami przyjmują formę stosunków między rzeczami. Podstawą f.t. jest fakt, że stosunki społeczne między ludźmi...

Dyskontowanie

Dyskontowanie

Dyskontowanie, odliczanie od sumy w rachunku. Obliczanie wartości funduszu F0 (w momencie t = 0) równoważnej wartości funduszu Fn (w momencie t = n) przy danej stopie dyskontowej (aktualizacji) r. Opiera się ono na...

Duopol

Duopol

Duopol, szczególny przypadek oligopolu; charakteryzuje się tym, że na rynku występuje tylko dwóch konkurentów o mniej więcej równej sile ekonomicznej, wskutek czego żaden z nich nie może podporządkować sobie całego rynku.