Fundusz postępu techniczno-ekonomicznego

Fundusz postępu techniczno-ekonomicznego utworzony został w 1963; jest ważnym instrumentem pobudzającym do wprowadzania postępu technicznego i organizacyjno-ekonomicznego. F.P.T.-E. przeznaczony jest na finansowanie: 1. niektórych prac związanych z rozwojem techniki; 2. niektórych prac badawczych, warunkujących postęp organizacyjno-ekonomiczny; 3. nagród za wykonanie niektórych prac związanych z rozwojem techniki lub z postępem organizacyjno-ekonomicznym. Zakres wykorzystania F.P.T.-E. jest szeroki, dotyczy nowych rozwiązań technicznych, prac badawczo-doświadczalnych z dziedziny normalizacji, unifikacji i typizacji wyrobów lub procesów technologicznych oraz prac z zakresu organizacji produkcji, zaopatrzenia i zbytu, a także innych prac związanych z organizacją i ekonomiką przedsiębiorstwa. Z F.P.T.-E. finansowane są tzw. nowości, a zatem prace o dużym stopniu trudności, prace o szerokim zasięgu gospodarczego zastosowania, spodziewanych wysokich efektach i o dużym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W przypadku niepowodzenia niezależnego od przedsiębiorstwa, związanego z realizacją postępu techniczno-organizacyjnego, założenia F.P.T.-E. pozwalają na pokrycie strat z tego funduszu (uwzględnienie elementu ryzyka). Nowością jest także możliwość częściowego lub całkowitego pokrycia wysoko kształtujących się kosztów przygotowania nowej produkcji (prace naukowo-badawcze i konstrukcyjne). Podstawowym źródłem środków na F. P.T.-E. są składki przedsiębiorstw obciążające ich koszty własne; fundusz ten może być tworzony także ze środków budżetowych (dotacje budżetowe) oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, nabytych lub wytworzonych ze środków funduszu. F. P.T.-E. jest funduszem scentralizowanym i decyzje dotyczące dysponowania jego środkami należą do ministerstw i zjednoczeń (choć przepisy dopuszczają także tworzenie tego funduszu w przedsiębiorstwach).

Możesz również polubić…