Bank międzynarodowy współpracy gospodarczej

Bank międzynarodowy współpracy gospodarczej, rozpoczął działalność 1 I 1964 na podstawie umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych (umowny pieniądz obrachunkowy) i utworzeniu M.B.W.G., zawartej przez kraje Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) 22 X 1963. Do zadań M.B.W.G. należy dokonywanie rozliczeń wielostronnych w rublach transferowych między bankami krajów członkowskich. W tym zakresie działalność M.B.W.G. polega na prowadzeniu rachunków bieżących banków krajów członkowskich, na których na podstawie nadesłanych dokumentów płatniczych zapisywane są kwoty należności i zobowiązań. Ze względu na fakt, że rozliczenia dokonywane są w pieniądzu obrachunkowym, w zamkniętym kręgu określonych banków, gdzie należność jednego banku jest zobowiązaniem drugiego, suma powstałych w danym dniu, z tytułu operacji bieżących, sald należności musi równać się sumie sald zobowiązań. Tym samym rozliczenia przybierają w rzeczywistości formę clearingu wielostronnego, który zastąpił poprzednio istniejące rozliczenia w clearingu dwustronnym między poszczególnymi bankami. Wysokość dopuszczalnego zadłużenia danego banku na rachunku bieżącym nie może przekroczyć ściśle określonego limitu, mającego charakter kredytu rozliczeniowego, ułatwiającego dokonywanie operacji. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzyskania, poza wymienionym limitem zadłużenia tzw. kredytu terminowego. Oznacza to jednak niemożność zrealizowania posiadanych należności na rachunkach przez pozostałe banki. M.B.W.G. prowadzi również operacje bankowe walutami wymienialnymi i złotem w obrębie posiadanego kapitału statutowego, wniesionego przez kraje członkowskie, oraz przyjętych wkładów i lokat w tych środkach płatniczych. Do M. B.W.G. mogą — za zgodą wszystkich krajów członkowskich — przystąpić na określonych warunkach inne kraje. Zarządzanie M.B.W.G. powierzone jest Radzie składającej się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich oraz Zarządowi Banku; siedzibą M.B.W.G. jest Moskwa.

Możesz również polubić…