Miesięczne Archiwum: październik 2017

Waluty obce

Waluty obce

Waluty obce: 1. całokształt systemu pieniężnego istniejącego w danym państwie zagranicznym, np. waluta dolarowa, rublowa, szterlingowa (skrót używany zamiast pełniejszego wyrażenia „system walutowy”); w tym znaczeniu mówi się np., że dana w.o. oparta jest...

Walutowy kryzys

Walutowy kryzys

Walutowy kryzys, całość chronicznych strukturalnych zaburzeń w dziedzinie międzynarodowych stosunków walutowych państw kapitalistycznych, jakie nastąpiły w dobie ogólnego kryzysu kapitalizmu, kiedy załamał się żywiołowy mechanizm regulowania płatności zagranicznych, funkcjonujący w warunkach waluty złotej. Przejawia...

Walutowe kursy

Walutowe kursy

Walutowe kursy, ceny, wg których dokonują się transakcje kupna-sprzedaży zagranicznych środków płatniczych; kształtują się w zależności od rozmiarów zaofiarowania i zapotrzebowania walut obcych; są ustalane i ogłaszane albo na zorganizowanych giełdach pieniężnych, albo na...

Waluta niezależna

Waluta niezależna

Waluta niezależna (wolna), walutowy system nie związany ze złotem. Przymiotnik „niezależna” lub „wolna” ma oznaczać niezależność od złota. Z rzeczywistych systemów walutowych dotyczy to w określonej mierze pieniądza papierowego. Wielkości jego emisji nie krępują...

Renta konsumenta

Renta konsumenta

Renta konsumentawg A. Marshalla różnica między najwyższą ceną, jaką konsument gotów byłby zapłacić za dane dobro, a ceną rzeczywiście płaconą. Marshall interpretując tę definicję oparł się na pojęciu użyteczności i na zasadzie malejącej użyteczności...

Rejestr handlowy

Rejestr handlowy

Rejestr handlowy, urzędowy spis przedsiębiorstw (poza państwowymi i spółdzielczymi), przeznaczony do wykrywania ważnych z punktu widzenia prawnego faktów, dotyczących tych przedsiębiorstw. R.h. obejmuje przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne i prawne (spółki wszelkich typów). Z...

Racjonalizacja

Racjonalizacja

Racjonalizacja, stosowanie środków zmierzających do usprawnienia określonej dziedziny działalności ludzkiej. W produkcji materialnej za r. uważa się ulepszenie konstrukcji maszyn, narzędzi, urządzeń produkcyjnych, technologii, organizacji produkcji oraz wyrobów. Dokonywanie r. procesów produkcyjnych należy do...

Przywództwo cenowe

Przywództwo cenowe

Przywództwo cenowe (price leader-ship), w ustroju kapitalistycznym taki układ na rynku (wchodzi tu głównie w grę rynek oligopolistyczny), przy którym ceny wyznaczone przez jedno przedsiębiorstwo (przywódcę cenowego) są akceptowane przez pozostałe przedsiębiorstwa; może powstać:...

Przestępczość gospodarcza

Przestępczość gospodarcza

Przestępczość gospodarcza, zjawisko społecznie szkodliwe, mające określone źródła ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. W zależności od założeń gospodarczych poszczególnych krajów, występują różne formy i przejawy przestępczości, którą określa się mianem gospodarczej. Rozważania zatem na temat...

Prohibicjonizm

Prohibicjonizm

Prohibicjonizm, skrajna metoda protekcjonizmu polegająca na całkowitym zakazie importu danego artykułu lub na obłożeniu go cłami prohibicyjnymi, a więc tak wysokimi, że jego import staje się całkowicie nieopłacalny; ze szczególnym nasileniem występował w USA...