Funkcja produkcji

Funkcja produkcji, funkcja, za pomocą której opisuje się w ekonometrii zależność między produkcją a nakładami czynników produkcji. Najczęściej bierze się pod uwagę nakłady pracy żywej i majątku produkcyjnego (dwuczynnikowa f.p.). Wielkość produkcji mierzy się w jednostkach fizycznych lub pieniężnych, nakład pracy żywej — liczbą roboczogodzin lub liczbą zatrudnionych, nakłady majątku produkcyjnego — wartością urządzeń produkcyjnych. W zależności od tego, czy bada się przedsiębiorstwo, gałąź produkcji lub całą gospodarkę, mówi się o mikroekonomicznej, gałęziowej lub makroekonomicznej f.p. Przez produkcję rozumie się albo produkcję globalną, albo produkcję czystą. W tym ostatnim przypadku makroekonomiczna f.p. opisuje zależność dochodu narodowego od nakładów pracy i majątku produkcyjnego w skali całej gospodarki narodowej. O wyborze postaci f.p. decyduje z jednej strony teoria procesu produkcyjnego, a z drugiej — zgodność przebiegu f.p. z wynikami obserwacji statystycznej. Obecnie nie sądzi się, aby jedna f.p. znalazła zastosowanie we wszystkich układach produkcyjnych.

Możesz również polubić…