Dyskontowanie

Dyskontowanie, odliczanie od sumy w rachunku. Obliczanie wartości funduszu F0 (w momencie t = 0) równoważnej wartości funduszu Fn (w momencie t = n) przy danej stopie dyskontowej (aktualizacji) r. Opiera się ono na twierdzeniu, że wartość Fn równa się wartości F0 powiększonej o odsetki przy stopie procentowej równej stopie dyskontowej r. Zależnie od zastosowania oprocentowania prostego (postęp arytmetyczny) lub składanego (postęp geometryczny) oraz gdy odsetki dolicza się na koniec roku.

Możesz również polubić…