Pieniądza transfer

Pieniądza transfer, przekazywanie pewnych sum pieniężnych między krajami lub regionami, albo przekazywanie zaoszczędzonych zarobków z tytułu pracy za granicą. W gospodarce kapitalistycznej t.p. odpowiada wywozom kapitałów z jednego kraju do drugiego. W warunkach socjalistycznych t.p. w obrębie jednego kraju występuje wówczas, gdy dochody powstałe w jednym regionie zostają przesłane lub przewiezione i wydatkowane w innym; np. robotnik pracujący w Warszawie wydaje część swoich zarobków w Łebie, spędzając tam urlop. Obliczanie wielkości t.p. międzyregionalnego jest bardzo ważne przy opracowywaniu terenowych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności. T.p. między krajami jest na ogół łatwo ująć, ponieważ oznacza on przekazywanie wartości z obszaru o jednej walucie do obszaru o innej walucie. W granicach jednego kraju t.p. międzyregionalny jest często trudny do uchwycenia.

Możesz również polubić…