Dezorganizacja systemu społecznego przedsiębiorstwa

Dezorganizacja systemu społecznego przedsiębiorstwa, jest to taki stan, w którym zachowania, działania i praca pracowników przebiegają niezgodnie z założeniami organizacyjnymi całości układu, gdy nie są zharmonizowane, nie są komplementarne, powodują przestoje i zakłócenia w ustalonym toku funkcjonowania przedsiębiorstwa, wówczas cele osiągane są tylko częściowo, przy zwiększonych jednocześnie nakładach środków i czasu. Przedsiębiorstwo jest całością zorganizowaną, złożoną z systemu technicznego (układ maszyn, narzędzi itd.), systemu ekonomicznego (płac, cen, kosztów itd.) oraz systemu społecznego, składającego się z jednostek, grup, instytucji, układu stanowisk, zależności służbowych i funkcjonalno-strukturalnych. System społeczny jest czynnikiem motorycznym przedsiębiorstwa, gdyż praca, dążenia, aspiracje, motywy, postawy, wiedza, umiejętność, tj. cechy psychiczne i społeczne jednostek oraz grup decydują o tym, jak wykorzystane są w nim elementy techniczne i ekonomiczne. Jeżeli system społeczny działa sprawnie i harmonijnie, wszystkie funkcje i zadania przedsiębiorstwa są wykonywane zgodnie z założeniami, a przedsiębiorstwo osiąga wyznaczone cele. Przyczyny d.s.s.p. mogą tkwić we wszystkich elementach układu całości. A zatem mogą być wywoływane brakami technicznymi, które powodują, że jednostki nie mogą osiągać wyznaczonych im zadań, mogą tkwić w systemie płac i organizacji przedsiębiorstwa, a także występować w czynnikach środowiska poza przedsiębiorstwem (organizacja gospodarki jako całości, czynniki społeczności lokalnej) lub w czynnikach i cechach osobowości kierownictwa czy załogi przedsiębiorstwa (niekompetentne kierownictwo, niefachowa i zdemoralizowana załoga). Przejawami dezorganizacji są: wzmożona, nie usprawiedliwiona absencja pracowników, fluktuacja przekraczająca naturalne i konieczne rozmiary, niska wydajność pracy, wysoki odsetek braków w produkcji, szybkie zużycie maszyn, marnotrawstwo czasu i surowców, przestoje, konflikty i strajki. W zdezorganizowanym systemie społecznym nie utrzymuje się wysokiej etyki zawodowej pracowników, tj. gotowości do intensywnej, dobrej pracy, co powoduje obniżenie poziomu realizacji zadań przedsiębiorstwa. Eliminacja dezorganizacji polega na usprawnieniu kierownictwa, podniesieniu zaufania załogi do kierownictwa, udoskonaleniu schematów organizacji pracy, a zwłaszcza stworzeniu prawidłowych wzajemnych oddziaływań między kierownictwem a załogą, polepszeniu stosunków między jednostkami a grupami wewnątrz zakładu pracy. Wymaga zatem współdziałania środków organizacyjnych, społecznych i psychologicznych.

Możesz również polubić…